B

//

 

COM TREBALLEM  //

- POLÍTICA DE QUALITAT:
 

L'empresa BGC Arquitectura i Enginyeria té com a principal mercat Catalunya i Espanya. Treballem amb clients del sector públic i privat.

 

L'activitat que BGC Arquitectura i Enginyeria considera conforme  a la qualitat exigida, segons la Norma Internacional ISO 9001 és:

 

 

       Arquitectura i Enginyeria d'instal·lacions. Projectes i direcció de obra.La declaració de Política recull com a línies mestres:

 

 • Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l'avaluació i aplicació d'aquests requisits.

   

 • A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els objectius de l'empresa dels quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.

   

 • Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

 • Vetllar, perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats..

 

 • Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

 

 • Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades a BGC Arquitectura i Enginyeria.

 

 • Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

 

 

La Direcció de BGC Arquitectura i Enginyeria fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades. 

 

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.

 

 

                      La Direcció

- PROTECCIÓ DE DADES:
 

Drets de les persones titulars de dades personals: obligació d’informar-los i d'obtenir llur consentiment de forma inequívoca.

Les persones de les quals recollim o tenim dades, tenen un seguit de drets que han de poder exercir de forma ràpida i efectiva, i així els ho hem de facilitar: tant als formularis de recollides de dades, com als contractes, com al nostre web, els hem d’informar d’aquests drets i els hem d’indicar com i a on exercir-los, així que hi farem constar:

 • Dades completes del responsable del tractament de les dades personals , del seu representant (per exemple en una societat) i en el seu cas, del delegat de protecció de dades si n’hi ha.  En general,  com a professionals de l’arquitectura no estem legalment obligats a designar un delegat de protecció de dades (DPO) , perquè aquest només és exigible quan es tracten a gran escala certes categories de dades personals, o bé quan es fa una observació habitual i sistemàtica de dades a gran escala, supòsits que en el dia a dia dels arquitectes no es donen.

 • Finalitat del tractament: en principi el més normal és que sigui la prestació de serveis contractats, la resposta a peticions d'informació  i l'enviament de notícies i  ofertes de serveis.

 • Legitimació per al tractament: normalment serà una o totes d'aquestes causes: consentiment del titular de les dades; interès legítim o relació contractual.

 • Temps de conservació: indicar el temps de conservació de les dades o la forma de determinar-lo; pot ser fins a l'acabament de la relació contractual, o fins a la revocació del consentiment, sense perjudici que normes de rang legal obliguin a conservar-les més temps (per exemple la conservació de documentació fiscal o de projectes a efectes de responsabilitat LOE) 

 • Cessions o comunicacions  de les dades a tercers: cal indicar si, apart les cessions obligatòries per llei, cedim o comuniquem les dades a tercers, per exemple gestoria o empreses d'enviaments de màrqueting o llistes de correu o gestors de correus massius com Mailchimp. Si entre les persones o entitats a qui cedim les dades hi ha qui estan localitzats fora de la Unió Europea, cal que ho indiquem expressament.

 • Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i les conseqüències de no facilitar-les (per exemple: si un client no em dona o no vol que tracti les seves dades fiscals no podré complir amb el seu encàrrec)

 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, funció competència de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades pel que fa a les administracions i entitats públiques catalanes, i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per la resta.

 • Aclarir en el seu cas si existeixen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i la informació sobre la lògica aplicada i les seves conseqüències. Normalment no n'hi han en el cas dels professionals de l'arquitectura.